Úvodní fotka
Návrh a realizace
sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov

NOVINKY

O PROJEKTU

Znečištění ovzduší patří mezi oblasti, kterým je nutné věnovat patřičnou pozornost zejména z důvodu negativních dopadů na zdraví člověka. Kvalitu ovzduší ovlivňuje celá řada faktorů, zejména je to produkce emisí při spalovacích procesech v průmyslu, dopravě, ale i vytápění domácností.

Lokální topeniště patří v České republice mezi nejvýznamnější zdroje znečištění ovzduší aerosolovými částicemi (PM) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) včetně benzo(a)pyrenu. V obou případech se jedná o znečišťující látky se závažnými dopady na zdraví člověka. Domácnosti se podílí na emisích PM2.5 ze 71 % a na emisích benzo(a)pyrenu dokonce z 98 %. Maximální přípustné koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu jsou definovány legislativou, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Doprovodný obrázek 2

Co je cílem projektu?

Cílem projektuje je zjistit koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 na území města Tišnov, vytipovat oblasti se zvýšenými koncentracemi těchto škodlivin a identifikovat možné zdroje znečištění, jako kupříkladu jsou lokální topeniště, průmysl, doprava.

V rámci řešení projektu budou realizována měření pomocí nízkonákladových senzorických jednotek a to na 8 lokalitách na území města. Měření bude realizováno v průběhu 8 měsíců (srpen 2023–březen 2024), a to formou nepřerušovaného kontinuálního měření na všech lokalitách.

Kde bude měření probíhat?

Odborníci na životní prostředí z Centra dopravního výzkumu provedou detailní měření a vyhodnocení koncentrací aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 na vybraných 8 lokalitách ve městě Tišnov. Výsledky měření budou průběžně vyhodnocovány a zveřejňovány na těchto webových stránkách.

Doprovodný obrázek 1

MAPA MĚŘENÍ

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.