O PROJEKTU

Znečištění ovzduší patří mezi oblasti, kterým je nutné věnovat patřičnou pozornost zejména z důvodu negativních dopadů na zdraví člověka. Kvalitu ovzduší ovlivňuje celá řada faktorů, zejména je to produkce emisí při spalovacích procesech v průmyslu, dopravě, ale i vytápění domácností.

Lokální topeniště patří v České republice mezi nejvýznamnější zdroje znečištění ovzduší aerosolovými částicemi (PM) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) včetně benzo(a)pyrenu. V obou případech se jedná o znečišťující látky se závažnými dopady na zdraví člověka. Domácnosti se podílí na emisích PM2.5 ze 71 % a na emisích benzo(a)pyrenu dokonce z 98 %. Maximální přípustné koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu jsou definovány legislativou, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Z výše uvedených důvodů jsou koncentrace těchto škodlivin v ovzduší dlouhodobě monitorovány v rámci Sítě státního imisního monitoringu (SSIM) provozované Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Tato síť však zdaleka nepokrývá celé území České republiky, ani Jihomoravského kraje.

Ve městě Tišnov není provozována ani jedna stanice pro dlouhodobé měření kvality ovzduší. Z tohoto důvodu Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., zahájilo práce na projektu „Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov“ podporovaného z výzvy SGS-2 „Svalbard“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů, aby bylo možné zjistit koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 na území města Tišnov.

Řešení projektu bude probíhat od července 2023 do dubna 2024.

Co je cílem projektu?

Cílem projektuje je zjistit koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 na území města Tišnov, vytipování oblastí se zvýšenými koncentracemi těchto škodlivin a identifikace možných zdrojů znečištění (lokální topeniště, průmysl, doprava). V rámci řešení projektu budou realizována měření pomocí nízkonákladových senzorických jednotek a to na 8 lokalitách na území města. Měření bude realizováno v průběhu 8 měsíců (srpen 2023–březen 2024), a to formou nepřerušovaného kontinuálního měření na všech lokalitách.

Kde bude měření probíhat?

Odborníci na životní prostředí z Centra dopravního výzkumu provedou detailní měření a vyhodnocení koncentrací aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 na vybraných 8 lokalitách ve městě Tišnov. Výsledky měření budou průběžně vyhodnocovány a zveřejňovány na webu projektu.

Kdy?

Měření bude probíhat nepřerušovaně po dobu 8 měsíců na 8 lokalitách ve městě Tišnov. Začátek měření je stanoven na srpen 2023, konec měření poté na březen 2024. V průběhu měření budou sledovány kontinuální koncentrace aerosolových částic, včetně měření meteorologických parametrů (teplota, vlhkost, atmosférický tlak, směr a rychlost větru).

Podle čeho byly lokality vybrány?

Lokality byly vybrány za účelem plošného pokrytí města Tišnov tak, aby bylo možné charakterizovat jednotlivé části města z hlediska koncentrací aerosolových částic. Byly vybrány lokality jak na periferii města, tak v centru. Lokality byly vybrány takovým způsobem, aby pokryly oblasti s předpokládanými různými zdroji znečištění vč. lokálních topenišť, a to ve spolupráci se zástupci města.

Spolupráce s městským úřadem

Do řešení projektu jsou zapojeni rovněž zástupci města z příslušného odboru životního prostředí, a to zejména při výběru vhodných lokalit. Znají místní poměry a mají dlouholeté zkušenosti s realizovanými aktivitami týkajícími se kvality ovzduší.

Důležité odkazy


Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.